• >>
  • Regulamin serwisu www.ideologia.pl

Regulamin serwisu www.ideologia.pl

Serwis – serwis prowadzony pod adresem www.ideologia.pl.

§1 Usługi oferowane przez Serwis

Usługi obejmują wszelkie usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności: możliwość korzystania przez Usługobiorców z treści zamieszczonych w Serwisie.

Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

§2 Warunki korzystania z Serwisu

Warunkiem korzystania przez Usługobiorcę z serwisu jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu i Zasad Dyskusji w Serwisie.

Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i Zasadami Dyskusji w Serwisie oraz akceptuje ich postanowienia.

Usługodawca umożliwia Usługobiorcom bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie.

Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Usługobiorcy, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Usługobiorcy, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Usługobiorcę.

§3 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do sieci Internet, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa z obsługą plików typu cookie.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione z powodu przerwy w dostępie Usługobiorców do serwisu, w szczególności spowodowanej: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców Internetu, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez użytkowników.

§4 Autorskie prawa majątkowe

Majątkowe prawa autorskie do wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie należą do Usługodawcy, chyba, że zaznaczono inaczej.

Treści zamieszczone w Serwisie są chronione na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t. j: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

Treści zawarte w Serwisie nie mogą być powielane i rozpowszechniane w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Usługodawcy.

§5 Przetwarzanie danych osobowych

Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę przesłanych danych osobowych. Usługodawca oświadcza, że pozyskiwane dane gromadzone są wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zapytania Usługobiorcy, i że nie zostaną udostępnione postronnym podmiotom (stosownie do Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.

§6 Odpowiedzialność Usługodawcy

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z serwisu możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Informacje publikowane na łamach serwisu w żadnym wypadku nie są rekomendacjami finansowymi, jak również nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

Usługodawca nie utożsamia się z wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych w serwisie artykułach pochodzących od innych niż Usługodawca wydawców polskich i zagranicznych.

Usługodawca nie udziela gwarancji, że korzystanie z serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości serwisu, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Usługodawcę.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do serwisu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

§7 Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania serwisu należy zgłaszać na adres Usługodawcy.

Reklamacja powinna zawierać: oznaczenie usługobiorcy, wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji, wskazanie zakresu żądania Usługobiorcy.

Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych.

Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.

§8 Obowiązujące prawo

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy:

  • Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
  • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  • Ustawy z dnia 2 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2002 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.),
  • Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

§9 Przepisy końcowe

Regulamin wchodzi w życie od dnia 09.05.2016 r.

Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie.

Regulamin publikowany jest każdorazowo na stronie http://www.ideologia.pl/regulamin/.